Cechy najlepszych podręczników do przedmiotów humanistycznych

Podręcznik będący podstawowym elementem procesu edukacyjnego ma znaczący wpływ na przebieg i jakość kształcenia. W związku z tym, między innymi, istnieje konieczność ciągłego poszukiwania jak najlepszej formuły i konstrukcji podręczników (np. WSiP podręczniki) tworzonych z myślą o osobach, które na różnych stanowiskach pracy uczestniczą w szczególnej realizacji i osiąganiu celów określonych przedmiotów.

Jakie są główne oczekiwania wobec podręczników?

Takie wszelkie potrzeby kształtują i realizują podręczniki po prostu, co będzie mocno podkreślane, przez ciągłe zmiany społeczno-kulturowe, nowe odmiany zachowań, postęp naukowy oraz nowe możliwości z nim związane, formy dotyczące komunikacji interpersonalnej oraz coraz łatwiejsze sposoby pozyskiwania informacji, wzbogacania i aktualizowania informacji, kreowania wielu umiejętności itp. Te swoiste znaki czasu tworzą niezwykle złożoną sieć uwarunkowań, których nie można pominąć przy tworzeniu nowych, weryfikowaniu i kontemplowaniu podręczników już funkcjonujących w obiegu szkolnym.

Jakie funkcje realizują poszczególne podręczniki?

To, co zwykle jest brane pod uwagę przy podejmowaniu tego typu działań, dotyczy pewnej koncepcji edukacyjnej, którą można zinterpretować w strukturze podręcznika, którą mogą współtworzyć: zainteresowanie merytoryczne (czyli para treści edukacyjnych); interakcje: treść a metoda (treść a pewna dziedzina wiedzy); opracowanie dydaktyczne (będzie to w przybliżeniu struktura, a także sposób kształtowania stylu, architektura przekazu tekstowego; wybór, a ponadto układ w zakresie części strukturalnych itd.); poziom językowy, a także stylistyczny (dobór struktur gramatycznych, słownictwa, terminologii, objaśnień, cech typu); struktura redakcyjna (cała redakcja graficzna tekstu).

Co mogą dać podręczniki wydawnictwa WSiP?

Wśród przekazów, które mogą być nośnikami tradycji, polonistyka szczególną rolę przypisuje składnikom otaczającej nas wiedzy etnicznej, nie zapominając o wartości innych obiegów “kultury wysokiej”, głównie malarstwa, muzyki, rysunku, rzeźby itp. Tym samym WSiP podręczniki (https://www.taniaksiazka.pl/wydawnictwo/wsip) podejmują wysiłek dosmaczania tej całej wiedzy. Lektura zdecydowanej większości tych tekstów wewnątrz podręczników tego rodzaju wydawnictwa stawia przed czytelnikiem całe zadanie mówienia o tradycji, wspartej na znajomości poszczególnych zasad ruchów w jej reprezentacyjnych i aksjologicznych proporcjach. Potrzebne są predyspozycje związane z rozpoznawaniem i rozumieniem znaków odnoszących się do tradycji itp.